Πληροφορίες Εκπαίδευσης


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΛΕΞΙΠΟΝΤΙΞ

Οι κλινικές δεξιότητες του λογοθεραπευτή που εφαρμόζει το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας. Ο επιμερισμός των επιπέδων εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ στοχεύει στην ουσιαστική κατάκτηση των απαιτούμενων κλινικών δεξιοτήτων προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι λογοθεραπευτές να μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα αποτελεσματικά και με πιστότητα.

Η πιστοποίηση κλινικής επάρκειας στην εφαρμογή του προγράμματος Λεξιπόντιξ διασφαλίζει:

1.  την πιστότητα εφαρμογής του προγράμματος

2.  την ποιότητα υπηρεσίας που λαμβάνει το Παιδί που Τραυλίζει και οι γονείς του από τον λογοθεραπευτή

3.    την αποτελεσματικότητα του προγράμματος

4.   τα δικαιώματα του Πιστοποιημένου Θεραπευτή «Λεξιπόντιξ» (Επίπεδο εκπαίδευσης 3 & 4) έναντι εκείνων που δεν έχουν λάβει αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης

5. τα δικαιώματα του Εκπαιδευμένου Χρήστη (Επίπεδο εκπαίδευσης 1 & 2) έναντι εκείνων που δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση.Στον πίνακα που ακολουθεί, προσδιορίζονται τα επίπεδα εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ. Για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης περιγράφεται η διάρκεια, το περιεχόμενο και το μαθησιακό αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Προσδιορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα που συνοδεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επιπέδου εκπαίδευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου